Algemene voorwaarden DNA Legal B.V. gedeponeerd bij de rechtbank Rotterdam onder nummer 13/2022. 1. DNA Legal B.V. (hierna “DNA Legal”) is een besloten vennootschap naar Nederlands recht. DNA Legal heeft (tevens) als handelsnaam “Dunsbergen Noteboom Advocaten”. DNA Legal is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 65266838.
 2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle werkzaamheden die DNA Legal en aan haar verbonden advocaten in opdracht van derden verrichten, waaronder begrepen vervolgopdrachten.
 3. Uitsluitend DNA Legal zal gelden als opdrachtnemer bij opdrachten die DNA Legal voor haar klanten uitvoert, ook als een bepaalde aan DNA Legal verbonden advocaat een bepaalde opdracht uitvoert. De artikelen 7:404 BW en 7:407 lid 2 BW zijn niet op de dienstverlening van DNA Legal van toepassing.
 4. Iedere aansprakelijkheid van DNA Legal en aan haar verbonden advocaten en medewerkers wordt beperkt tot het bedrag dat de verzekeraar van DNA Legal in het betreffende geval uitkeert, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat volgens de polisvoorwaarden voor rekening van DNA Legal en aan haar verbonden advocaten en medewerkers komt. Indien er om wat voor reden dan ook geen uitkering door de verzekeraar van DNA Legal plaatsvindt, zal de aansprakelijkheid van DNA Legal en aan haar verbonden advocaten en medewerkers beperkt zijn tot het in de betreffende zaak in rekening gebrachte honorarium, met een maximum van € 25.000,--.
 5. Onverminderd het bepaalde in art. 6:89 BW verjaart iedere vordering jegens DNA Legal en/of aan haar verbonden medewerkers in ieder geval 12 maanden nadat de gebeurtenis die de schade heeft veroorzaakt is ontdekt of redelijkerwijs had moeten zijn ontdekt.
 6. DNA Legal is gerechtigd bij de uitvoering van opdrachten derden in te schakelen indien zij dat noodzakelijk acht. DNA Legal en aan haar verbonden advocaten en medewerkers zijn niet aansprakelijk voor tekortkomingen van deze derden.
 7. Behoudens vorderingen die het gevolg zijn van opzet of grove schuld aan de zijde van DNA Legal , vrijwaart de opdrachtgever DNA Legal en aan haar verbonden advocaten en medewerkers, voor alle vorderingen van derden die verband houden met de opdracht.
 8. Tenzij anders overeengekomen, wordt het honorarium van DNA Legal berekend op basis van een door DNA Legal vastgesteld uurtarief, vermeerderd met BTW. DNA Legal is gerechtigd haar uurtarief periodiek aan te passen.
 9. DNA Legal hanteert een betalingstermijn van 14 dagen. Indien de opdrachtgever de declaraties niet binnen deze termijn voldoet, is DNA Legal gerechtigd haar werkzaamheden per direct op te schorten zonder dat zij gehouden is eventuele schade die als gevolg hiervan ontstaat te vergoeden.
 10. Indien de opdrachtgever de declaraties niet tijdig betaalt, is hij vanaf de vervaldatum de wettelijke handelsrente verschuldigd en is DNA Legal gerechtigd buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen die worden begroot op 15% van de hoofdsom. Op eerste verzoek verplicht de opdrachtgever zich bij niet tijdige betaling nadere zekerheden te stellen.
 11. DNA Legal is gerechtigd dossiers na verloop van 5 jaren na het sluiten van een zaak te vernietigen.
 12. Op de rechtsverhouding tussen de opdrachtgever en DNA Legal is Nederlands recht van toepassing.
 13. DNA Legal heeft een privacystatement. Via deze privacyverklaring geeft DNA Legal uitvoering aan de in de AVG neergelegde informatieplicht aan diegenen van wie persoonsgegevens worden verwerkt. Dit privacystatement is te raadplegen via www.dnalegal.nl door te klikken op de volgende link: https://www.dnalegal.nl/privacy-verklaring.
 14. De rechtbank te Utrecht is bevoegd in het geval een geschil wordt voorgelegd aan de gewone rechter, met dien verstande dat DNA Legal bevoegd blijft geschillen voor te leggen aan de rechter die bevoegd zou zijn indien van deze forumkeuze geen sprake zou zijn