Algemene voorwaarden DNA Legal B.V. gedeponeerd bij de rechtbank Rotterdam onder nr. 34/2016


 1. DNA Legal B.V. (hierna “DNA”) is een besloten vennootschap naar Nederlands recht. DNA heeft (tevens) als handelsnaam “Dunsbergen Noteboom Advocaten”. DNA is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 65266838.
 2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle werkzaamheden die DNA en aan haar verbonden advocaten in opdracht van derden verrichten, waaronder begrepen vervolgopdrachten.
 3. Uitsluitend DNA zal gelden als opdrachtnemer bij opdrachten die DNA voor haar klanten uitvoert, ook als een bepaalde aan DNA verbonden advocaat een bepaalde opdracht uitvoert. Zowel de advocaat die direct of indirect aandelen in DNA houdt als de advocaat die in dienst van DNA is, handelt uitsluitend namens DNA. De artikelen 7:404 BW en 7:407 lid 2 BW zijn niet op de dienstverlening van DNA van toepassing.
 4. Iedere aansprakelijkheid van DNA en aan haar verbonden advocaten en medewerkers wordt beperkt tot het bedrag dat de verzekeraar van DNA in het betreffende geval uitkeert, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat volgens de polisvoorwaarden voor rekening van DNA en aan haar verbonden advocaten en medewerkers komt. Indien er om wat voor reden dan ook geen uitkering door de verzekeraar van DNA plaatsvindt, zal de aansprakelijkheid van DNA en aan haar verbonden advocaten en medewerkers beperkt zijn tot het in de betreffende zaak in rekening gebrachte honorarium, met een maximum van € 25.000,--.
 5. Onverminderd het bepaalde in art. 6:89 BW verjaart iedere vordering jegens DNA en/of aan haar verbonden medewerkers in ieder geval 12 maanden nadat de gebeurtenis die de schade heeft veroorzaakt is ontdekt of redelijkerwijs had moeten zijn ontdekt.
 6. DNA is gerechtigd bij de uitvoering van opdrachten derden in te schakelen indien zij dat noodzakelijk acht. DNA en aan haar verbonden advocaten en medewerkers zijn niet aansprakelijk voor tekortkomingen van deze derden.
 7. Behoudens vorderingen die het gevolg zijn van opzet of grove schuld aan de zijde van DNA, vrijwaart de opdrachtgever DNA en aan haar verbonden advocaten en medewerkers, voor alle vorderingen van derden die verband houden met de opdracht.
 8. Tenzij anders overeengekomen, wordt het honorarium van DNA berekend op basis van een door DNA vastgesteld uurtarief, vermeerderd met BTW. DNA is gerechtigd haar uurtarief periodiek aan te passen.
 9. DNA hanteert een betalingstermijn van 14 dagen. Indien de opdrachtgever de declaraties niet binnen deze termijn voldoet, is DNA gerechtigd haar werkzaamheden per direct op te schorten zonder dat zij gehouden is eventuele schade die als gevolg hiervan ontstaat te vergoeden.
 10. Indien de opdrachtgever de declaraties niet tijdig betaalt, is hij vanaf de vervaldatum de wettelijke handelsrente verschuldigd en is DNA gerechtigd buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen die worden begroot op 15% van de hoofdsom. Op eerste verzoek verplicht de opdrachtgever zich bij niet tijdige betaling nadere zekerheden te stellen.
 11. DNA is gerechtigd dossiers na verloop van 5 jaren na het sluiten van een zaak te vernietigen.
 12. Op de rechtsverhouding tussen de opdrachtgever en DNA is Nederlands recht van toepassing.
 13. Alle geschillen die betrekking hebben op de dienstverlening van DNA, inclusief declaratiegeschillen, zullen worden beslecht aan de hand van het Reglement Geschillencommissie Advocatuur, onverminderd de bevoegdheid van DNA om zich tot de rechter te wenden indien de opdrachtgever een eventueel declaratiegeschil niet binnen een maand na tot betaling te zijn aangemaand bij de Geschillencommissie aanhangig heeft gemaakt.
 14. De rechtbank te Utrecht is bevoegd in het geval een geschil wordt voorgelegd aan de gewone rechter, met dien verstande dat DNA bevoegd blijft geschillen voor te leggen aan de rechter die bevoegd zou zijn indien van deze forumkeuze geen sprake zou zijn